POLİTİKA
12 Eylül 2002
Seçim takvimi


07 Ağustos 2002 Çarşamba SEÇİMİN BAŞLANGIÇ TARİHİ

Siyasi partilerden hangi secim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını Yüksek Seçim Kuruluna bildirmelerinin istenmesi (2820 S.K. 37).

08 Ağustos 2002 Perşembe

Aday olabilmek için yasa gereği istifaları veya görevlerinden ayrılmaları gerekenlerin görevlerinden ayrılma isteğinde bulunmalarının son günü (2839 S.K. 18).

09 Ağustos 2002 Cuma 

1- Seçmen listelerinin (taksirli suçlardan hükümlüler ile tutuklu seçmen listesi dahil) güncelleştirilmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılmaları.

2- Siyasi partilerin;
a) Hangi seçim çevrelerinde önseçim
b) Hangi seçim çevrelerinde aday yoklaması yapacaklarını Yüksek Seçim Kurulu'na bildirmelerinin son günü (2820 S.K 37)

10 Ağustos 2002 Cumartesi

1- Siyasi partilerin, önseçim yöntemiyle aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin önseçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listelerin, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanması hususunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından istenmesi (2820 S.K. 42).

2- Siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslar ile aday tespiti yapacaklarının Yüksek Seçim Kurulunca ilgili ilçe seçim kurullarına bildirilmesi.

3- Önseçim ilçe seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanması (Önseçim ilçe seçim kurullarında görev alacak siyasi partili üyelerin, aday adayı olmayacak kişilerden bulunması gerektiği hususu siyasi partilere hatırlatılacaktır.) (2820 S.K. 41).

11 Ağustos 2002 Pazar

Önseçim İlçe Seçim Kurulu oluşturulması çalışmalarının bitirilmesi.

12 Ağustos 2002 Pazartesi

1- Önseçim yöntemiyle aday belirleyecek siyasi partiler üye listelerinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin son günü ve bu hususun Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi (2820 S.K. 42).

2- Siyasi partilerin üye kayıt defterlerini önseçim ilçe seçim kurullarına vermelerinin son günü.

13 Ağustos 2002 Salı

1- Siyasi partiler önseçimden ayrı kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usulle aday yoklaması yapacaksa, bu halde oy kullanacak üyelerin seçmen listelerini üye kayıt defterleriyle birlikte ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlığına vermelerinin son günü (Siyasi partilerin bu listeleri dört nüsha olarak hazırlayıp vermeleri gereklidir.) (2820 S.K. 42/6).2- Önseçim ilçe seçim kurullarının oluşumunun tamamlanması ve kurullarda görev alanlara tebligat yapılması (2820 S.K. 41).

15 Ağustos 2002 Perşembe

Siyasi partilerin;

1- Önseçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listelerin,2- Siyasi partilerin önseçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri listelerin,Askıya çıkarılması (2820 S.K. 42/7, Saat:08.00).

3- Askıya çıkan listelere itirazların başlaması.

19 Ağustos 2002 Pazartesi

Önseçim ve aday yoklaması ile ilgili olarak 15 Ağustos 2002 Perşembe günü askıya çıkan listelerin indirilmesi ile listelere yapılacak itirazın son günü.

20 Ağustos 2002 Salı

1- Bu listelere yapılacak itirazların önseçim ilçe seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü.2- Önseçim sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanması (Bildirilecek partili üyelerin aday adayı olmayacak kişilerden bulunması gerektiği hususu hatırlatılacaktır). (2820 S.K. 41).

21 Ağustos 2002 Çarşamba

1- Siyasi partiler önseçim yada aday yoklaması seçmen listelerinin kesinleştirilmesi.

2- Partili üye seçmen kartlarının yazımına ve tamamlananların partili üyelere dağıtımına başlanması (itiraz üzerine listeden çıkarılanlara ait olanlar iptal edilmek kaydı ile) (2820 S.K. 42/7).

3- Siyasi partilerin genel başkanlıklarının; partilerinin aday adayı listelerini ve seçim çevrelerini Yüksek Seçim Kuruluna, ilgili il ve önseçim ilçe seçim kuruluna ayrı ayrı bildirmelerine başlamaları (2820 S.K. 40/6).

23 Ağustos 2002 Cuma

1- Önseçim sandık kurullarının oluşumunun tamamlanması ve bu oluşumda görev alanlara bildirim yapılması (2820 S.K. 41).

2- Yüksek Seçim Kurulunca, hangi siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde önseçim ya da aday yoklamasına katılacaklarının ilanı (2820 S.K. 41/son).

3- Siyasi partilerin önseçim yada aday yoklaması yaptıkları seçim çevrelerinde gösterecekleri merkez adayı listelerini Yüksek Seçim Kuruluna bildirmelerinin son günü (siyasi partilerin bu listeleri düzenlerken İl'ini, seçim çevresini, aday listesi sırasını belirtmeleri gereklidir) ( 2820 S.K. 37).

24 Ağustos 2002 Cumartesi

Yüksek Seçim Kurulunca, siyasi partilerin bildirdikleri merkez adayı listelerinin ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesi.

26 Ağustos 2002 Pazartesi

Önseçim yapacak siyasi partilerin, aday adaylarını içeren oy pusulalarını çoğaltarak, yeteri kadar zarf ile birlikte ilgili önseçim ilçe seçim kurullarına teslim etmelerinin son günü (2820 S.K. 46/1).

27 Ağustos 2002 Salı

1- Önseçim ilçe seçim kurullarınca, önseçim yada aday yoklaması oy pusulalarının ve zarflarının mühürlenmesi.

2- Seçmen listelerinin askıdan indirilmesi (Saat: 17.00).

3- Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulunca  kur'a çekilmesi ve ilanı (2839 S.K. 26)

28 Ağustos 2002 Çarşamba

Önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, önseçim sandık kurulları başkanlarına gerekli seçim araç ve gereçlerinin teslimi ve önseçim sandık kurulları başkanlarının göreve hazır duruma getirilmeleri.

29 Ağustos 2002 Perşembe

1- Seçmen listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü.

2- Seçmen listelerinin kesinleştirilmesi ve sandık seçmen listeleri olarak çoğaltılmaya başlanması.
3- Seçmen bilgi kağıtlarının yazımına başlanması

01 Eylül 2002 Pazar

1- ÖNSEÇİM - ADAY YOKLAMASI

2- Önseçim sandık kurullarının sayım - döküm işlemlerini tamamlamaları ve düzenleyecekleri tutanakları ilgili önseçim ilçe seçim kurullarına iletmeleri

3- Önseçim ilçe seçim kurullarının ilçe birleştirme tutanaklarını düzenlemeleri ve il seçim kurullarına iletmeleri

02 Eylül 2002 Pazartesi 

1- Önseçim sandık kurulu tutanaklarına karşı önseçim ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazlarla bu itirazların karara bağlanmasının son günü (2820 S.K. 50).

2- Önseçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı ilgili il seçim kurullarına itirazın son günü (298 SK. 129).

3- İl seçim kurullarının önseçim birleştirme tutanaklarını düzenlemeleri.

03 Eylül 2002 Salı

1- İl seçim kurullarının önseçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazları karara bağlamalarının son günü.

2- İl seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların son günü.

05 Eylül 2002 Perşembe

Yüksek Seçim Kurulunun il seçim kurulları kararlarına karşı yapılan itirazları karara bağlaması ve bu kararların il seçim kurullarına bildirilmesi.

06 Eylül 2002 Cuma

Aday listelerinde il seçim kurullarınca yada Yüksek Seçim Kurulunca itiraz üzerine verilen kararlar ve istifalar sonucu meydana gelen eksilmelerin il seçim kurullarınca tamamlanması (2820 S.K. 51).

08 Eylül 2002 Pazar

İl seçim kurullarınca önseçimle belirlenmiş milletvekili adaylarına ait listelerin Yüksek Seçim Kuruluna gönderilmesi. (Belli bir seçim için parti adaylarının Yüksek Seçim Kurulu'na bildirilmesinden sonra, önseçim ve adaylarla ilgili itiraz ve şikayetler dikkate alınmaz. Daha önce yapılmış olan itiraz ve şikayetler üzerine başlamış olan işlemler durdurulur.)

10 Eylül 2002 Salı

Yüksek Seçim Kurulunca, önseçim milletvekili adaylarına ilişkin listenin tasdikli birer örneğinin ilgili partilerin genel başkanlıklarına teslim edilmesi.

11 Eylül 2002 Çarşamba

1- Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına alındı belgesi karşılığında cd. ve kağıt ortamında en geç Saat : 17.00'ye kadar, vermelerinin son günü (2839 S.K. 20).

2- Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına başvurunun son günü (Adaylar yatıracakları güvencenin makbuzlarını başvurularına eklemek zorundadırlar.) (Saat:17.00'ye kadar) (2839 S.K. 21).

3- İl seçim kurullarınca bağımsız milletvekili adaylarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü.

4- Yüksek Seçim Kurulunca siyasi partilerin verdikleri aday listelerinin hemen incelenmeye başlanması, saptanacak eksikliklerin ilgili siyasi parti  yetkili organlarına derhal tamamlanmasının bildirilmesi (yazı ve alındı belgesi karşılığında) (2839 S.K.13,14)

5-Gümrük kapılarındaki oy verme işlemlerinde görev alacak ilçe seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanması (298 S.K. 94).

14 Eylül 2002 Cumartesi

Siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü (2839 S.K.15)

15 Eylül 2002 Pazar

1- Milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulunca incelenmesi ve bu listelerin ilgili İl Seçim Kurulu Başkanlıkları ile  radyo, televizyon ve Resmi Gazetede yayımlanmak üzere ilgili mercilere gönderilmesi ( 2839 S.K. 20).

2- Gümrük kapıları ilçe seçim kurullarının oluşturulmasının tamamlanması.

16 Eylül 2002 Pazartesi 

1-Milletvekili geçici aday listelerinin radyo, televizyon ve Resmi Gazetede yayımlanması (2839 S.K. 2O/2).2- Geçici aday listelerinin (Bağımsız adaylar dahil) il seçim kurulları tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilanı (2839 S.K 20)

3- Geçici adayların ilgili il ve Yüksek Seçim Kurulunca doğrudan incelenmeye alınması, bu adaylara karşı yapılacak itirazların başlaması ve  incelenmesi (2839 S.K.22-23)

4- Gümrük kapılarında görev yapacak sandık kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanması.

17 Eylül 2002 Salı

1- Geçici aday listelerine karşı ilgili il Seçim Kuruluna yapılacak itirazların son günü (298 S.K. 125., 2839 S.K. 22).

2- Geçici adayların ilgili il seçim kurullarınca incelenmesinin son günü

3- Geçici aday listelerinde il seçim kurullarının incelemeleri sonucunda meydana gelen eksikliklerin; il seçim kurullarınca ilgili adayla, siyasi parti il başkanlığına ve  ilgili siyasi parti genel merkezine de iletilmek üzere Yüksek Seçim Kuruluna, bildirilmesinin  son günü (298 S.K. 125., 2839 S.K. 23).4- Gümrük kapıları sandık kurullarının oluşturulmasının tamamlanması ve ilgililere tebliği.

19 Eylül 2002 Perşembe

İl seçim kurullarının milletvekili geçici aday listelerine yapılan itiraz üzerine verdikleri kararlara karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların son günü (2839 S.K.22)

21 Eylül 2002 Cumartesi 

1- Milletvekili geçici aday listelerine karşı il seçim  kurullarına yapılan itirazlar üzerine bu kurullarca verilen kararlara yapılan itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü

2- Milletvekili geçici adaylığından istifa edenlerin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü.

3- İstifa, itiraz veya inceleme üzerine adaylıktan çıkarılanlar nedeniyle ortaya çıkan aday eksilmelerinin tamamlanması hususunun Yüksek Seçim Kurulunca siyası partilere bildirilmesi.

22 Eylül 2002 Pazar

Sandık kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanması (298 S.K.21,22,23,24).

23 Eylül 2002 Pazartesi 

Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin ilgili siyasi partilerce tamamlanarak Yüksek Seçim Kurullarına bildirilmesinin  son günü 

25 Eylül 2002 Çarşamba

1- Yüksek Seçim Kurulunca milletvekili kesin aday listelerinin il seçim kurullarına ve seçim çevreleri itibarı ile Resmi Gazete, radyo ve televizyonda yayınlanmak üzere ilgili mercilere gönderilmesi (2839 S.K. 24).

2- Seçim çevrelerine ilişkin kesin aday listelerinin ve Örnek: 44 sayılı basılı evrak örneğinin il seçim kurullarına gönderilmesi.

3- Yüksek Seçim Kurulunca birleşik oy pusulası basımına; basım tamamlandıkça bir plan dahilinde dağıtımına başlanması.

4- Gümrük kapılarında kullanılacak oy pusulalarının basımı ve diğer araç ve gereçlerle birlikte ilgili seçim kurullarına gönderilmesine başlanması.

26 Eylül 2002 Perşembe

1- Milletvekili kesin aday listelerinin (Bağımsızlar dahil) radyo, televizyon, Resmi Gazete ve İllerde ilanı (2839 S.K. 24)

2- İl seçim kurullarınca milletvekili seçimine katılan siyasi partilerin adayları ile bağımsız adayları gösteren 44 Örnek sayılı listelerin mahalli imkanlarla bastırılmasına veya fotokopi yolu ile çoğaltılmasına bitirilenlerin ilçe seçim kurullarına teslimine başlanması.

3- Geçici ilçe seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanması (298 S.K.18).

4- Bağımsız adayların oy pusulalarını il seçim kurullarına vermelerinin son günü (2839 S.K. 26/d).

02 Ekim 2002 Çarşamba

1- Sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanması ve oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesine başlanması.(298 S.K. 24/1)

2- Gümrük kapılarında oy verme işlemlerine başlanması.

03 Ekim 2002 Perşembe

Yüksek Seçim Kurulunca, geçici ilçe seçim kurullarının oluşumu ve hangi ilçelerde kurulacağına dair genelgenin ilgili seçim kurullarına gönderilmesi (298S.K. 18).

14 Ekim 2002 Pazartesi

1- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce kesinleşen sandık seçmen listeleri ile bu listelere göre düzenlenen seçmen bilgi kağıtlarının ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine başlanması

2- Bilgisayar ortamı dışında kalan illerde kesinleşen sandık seçmen listelerine göre düzenlenen seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımına başlanması.

15 Ekim 2002 Salı

1- Seçimlere katılan siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda için başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kur'aya katılacak temsilcilerin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü (298 S.K. 53).

2- Geçici ilçe seçim kurullarının oluşumunun il seçim kurullarınca tamamlanması ve Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi.

17 Ekim 2002 Perşembe

1- Siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunca ad çekilmesi (298 S.K 54).2- Geçici ilçe seçim kurullarının göreve başlaması.

3- Seçim işlerinde görevlendirileceklere ilişkin eğitim çalışmalarına başlanması

20 Ekim 2002 Pazar

1- İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına, seçim araç ve gereçlerini ihtiva edecek şekilde teslim, edilmesi gereken malzeme torbalarının hazırlanmasının bitirilmesi (298 S.K. 68).

2- Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtılmasının tamamlanması ve dağıtılamayanların ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına teslimi. (Görevliler 24.10.2002 Perşembe günü akşamına kadar herhangi bir nedenle dağıtamadıkları seçmen bilgi kağıtlarını ilçe seçim kurulu başkanına iade ederler (Örnek:16). Bütün bunlara rağmen seçmen bilgi kağıtlarını herhangi bir şekilde 24.10.2002  Perşembe gününe kadar alamayanların ilçe seçim kurulu başkanlığından almaları hususu İlçe seçim kurulu  başkanlığınca 2'şer gün ara ile 3üncü maddede belirtilen şekilde ilan edilir. Alınmayan seçmen bilgi kağıtları da oy verme gününde sahipleri tarafından istenildiğinde verilmek üzere sandık kurulu başkanlarına teslim olunur.)

24 Ekim 2002 Perşembe SEÇİM PROPAGANDASI VE YASAKLARIN BAŞLANGICI (298S.K. 49, 64, 65, 66., 2972 S.K. 35).

27 Ekim 2002 Pazar

Radyo ve Televizyon propaganda konuşmalarının başlaması ( 298 S.K. 52).

28 Ekim 2002 Pazartesi

1- Görevlilerle ilgili eğitim  çalışmalarının tamamlanması.

2- Geçici ilçe seçim kurulları, oluşturulan yerlerde hazırlanan seçim torbalarının bu kurul başkanlıklarına teslimi (4381 S.K. 3).

29 Ekim 2002 Salı

Taksirli suçlardan hükümlüler ile tutuklu seçmen listelerinin kesinleştirilmesi.

30 Ekim 2002 Çarşamba

İlçe ve geçici ilçe seçim kurulları başkanlıklarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlıklarına teslimi ve göreve hazır duruma getirilmeleri

02 Kasım 2002 Cumartesi

Seçim Propagandasının sonu: (Saat:18.00)(298 S.K. 49., 2972 S.K. 35).

03 Kasım 2002 Pazar OY VERME GÜNÜ

Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat:24.00).
arkadaşıma yolla yazıcı için
 
Yorumlarınızı Yazınız
Bu haber hakkında henüz yorum yok
En Beğendiğiniz 10 Haber
height=8
Lütfen bu haberi değerlendiriniz...
height=6
Beğenmedim    1   |  2   |  3   |  4   |  5     Beğendim
height=6